Elżbieta Hałas

English

Stopnie naukowe i tytuł naukowy

2008 profesor zwyczajny
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
2003-2007 profesor nadzwyczajny
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
2003 tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
1996-2003 profesor nadzwyczajny
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych
1993 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych
1986 doktor nauk humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych

Zainteresowania naukowe

  • Perspektywa relacyjna w teorii społecznej, socjologia relacyjna, klasyczna i nowa socjologia humanistyczna
  • Teoria kultury, socjologia kulturowa i antropologia kultury
  • Socjologia procesów symbolicznych, symbolizm społeczny, polityka symbolizacji i pamięć zbiorowa
  • Interakcjonizm symboliczny, komunikacja społeczna, analiza dyskursu
  • Mikrosocjologia i socjologia jednostki
  • Socjologia religii, socjologia konwersji i zaangażowanie do ruchów społecznych
  • Socjologia teoretyczna, historia idei i historia myśli socjologicznej

Pełnione funkcje

I kadencja
1.06.2019- 31.12.2023
członek Rady Doskonałości Naukowej, Zespół Nauk Społecznych
2020-2023
2008-2011
2004-2007
2000-2003
1996-1999
członek Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk
2008-2011 członek Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
2019-2022 członek Rady Naukowej projektu „Przestrzeń społeczna, pola i relacyjność w badaniach społecznych – współczesnych i historycznych. Sieć badawcza”. Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (program Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe)
2017- Associate Member - The Research Centre for Cultures, Religions and International Affairs – Università di Bologna (Włochy)
2017- Correspondent abroad PROS-TI Centro di Sociologia Relazionale / Centre for Relational Sociology Bolonia (Włochy)
25.I.2021- Założycielka i kierownik Centrum Analiz Relacyjnych Kultury i Społeczeństwa, Wydział Socjologii UW
1.01.2021-31.12.2024
1.10.2019-31.12.2020
Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Warszawskiego
2019- Członek Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
1.10.2019-31.12.2020 członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
1.10.2008-
28.02.2021
kierownik Zakładu Socjologii Kultury, Instytut Socjologii UW
1993- członek Rady Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego
2017- członek Zespołu ds. Wielo- i Międzykulturowości Narodowego Centrum Kultury
2012-2016 Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
2002- inicjator i redator serii książkowej "Studies in Sociology: Symbols, Theory and Society" (Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften) – co-editor Risto Heiskala (Finlandia)
2016- Członek Advisory Editors Board czasopisma "The Sociological Quarterly" - organ The Midwest Sociological Society (USA);
2007-2010
2002-2006
Członek Editorial Board czasopisma "European Societies" - organ European Sociological Association
2014- Członek Comitato Scientifico Internazionale czasopisma „Sociologia e Politiche Sociali”
2013- Członek zespołu redakcyjnego “Czech Sociological Review”
2007-2014
2004-2006
2002-2004
1999-2001
członek zespołu redakcyjnego "Polish Sociological Review" - organ Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
1986-2011 International corresponding editor "Symbolic Interaction" Official Journal of the Society for the Study of Symbolic Interaction (USA)
2004-2007
2000-2003
1997-2000
członek zespołu redakcyjnego "Studiów Socjologicznych", IFiS PAN, Komitet Socjologii PAN
2002-2006 członek Editorial Board serii wydawniczej "Studies in European Societies" - European Sociological Association, wydawnictwo Routledge.
2013-2014 Ekspert Narodowego Centrum Nauki
2006-2007 członek Rady Programowej XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego (PTS)
2000-2004 członek zespołu oceniającego dla kierunku socjologia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
2002 ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej
2001-2003 członek Executive Committee European Sociological Association; członek Publication Committee ESA
1999-2001 członek Executive Committee European Sociological Association; członek Communication Committee ESA.
1998-2001 sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
1999-2001 członek Jury Nagrody im. Stanisława Ossowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
1997-2000 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
1997-1998 członek Sekcji Socjologia i Nauki Polityczne w Komitecie Badań Naukowych
1997-2000 członek zespołu redakcyjnego "Roczników Nauk Społecznych" TN KUL
1997-1998 członek zespołu badawczego Komitetu Socjologii PAN - ekspertyza Społeczeństwo polskie w perspektywie integracji europejskie
1997-2005 członek zespołu redakcyjnego Dzieł Wszystkich Bronisława Malinowskiego (na wniosek Wydziału I Nauk Społecznych PAN)
1994-1996 kierownik Sekcji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych KUL, przemianowanej w tej kadencji na Instytut Socjologii KUL
1994-2003 kierownik Katedry Socjologii KUL