Elżbieta Hałas

Polski

Conference Papers

DatePlaceConference TitlePaper
6 V 2021 University of Illinois at Urbana-Champaign, USA Znaniecki Lecture (Conference online) Cultural and Social Dynamics: Florian Znaniecki’s Legacy for the Future
(Invited annual lecture)
6-7 IV 2020
Conference cancelled due to Covid-19.
DOI 10.3726/b17961
Warszawa, Instytut Socjologii, Ośrodek Kultury Francuskiej, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego  Politics of Symbolization Across Central and Eastern Europe. Strategies, Conflicts, Solutions.
Co-organizer
Polymorphous Time of Transformation in Poland and the Semiosis of History
7 VI 2019 Warszawa, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW  Sieć społeczna a pole społeczne. Odmienne metody, metafory czy zbliżone relacyjne wizje świata społecznego? Przestrzeń społeczna: polisemia relacyjności i kilka dystynkcji pojęciowych
4-5 IV 2019 Warszawa, Uniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Politycznych PAN Relational Reason, Morals, and Sociality
(Co-organizer Aleksander Manterys)
Relational Care: Rethinking Altruism oraz Introduction i Conclusions
28 XI 2018 Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kultura i wychowanie. Floriana Znanieckiego koncepcje i recepcje. W ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego Floriana Znanieckiego idea uspołecznienia do altruizmu
29-30 X 2018 Paris; Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, École des Hautes Études en Sciences Sociales; Centre Scientifique à Paris del’Academie Polonaise des Sciences; Uniwersytet Warszawski; Circulations internationales des savoirs et de la culture International Circulations of Knowledge and Culture Gift and the Coefficient of Sociability: Relational Sociology and the Anti-Utilitarian Movement in the Social Sciences. Keynote-speech
8 V 2018 Warszawa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Florian Znaniecki Colloquium: Political Culture in Sweden and the USA
Co-organizer
Guest lecture by Sven Eliaeson: A Short Introduction
12 I 2016 Warszawa  Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Florian Znaniecki Colloquium: From the Social to the Communicative Construction of Reality 
Organizer
Guest Lecture by Hubert Knoblauch: a Short Introduction
3 III 2015 Warszawa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Florian Znaniecki Colloquium: The Culture of Reading in the Digital Age
Organizer
Guest lecture by Wendy Griswold: A Short Introduction
1-2 II 2018 Milano, Italy Università Cattolica del Sacro Cuore, Lo sguardo relazionale sulla società che cambia Discovering the Relational Relevance of Reciprocity
25 X 2017 Lublin, Poland
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Więzi społeczne – solidarność – samorządność. Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin Socjologia humanistyczna w dobie rekonstrukcji społecznych: idee przewodnie Jana Turowskiego
6 III 2017 Warsaw, Poland
Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski
Humanism in an After-Modern Society. The Relational Perspective
Relational Sociology Seminar
Organizer
Introduction
12 I 2016 Warsaw, Poland Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Florian Znaniecki Colloquium
Organizer
Guest Lecture by Hubert Knoblauch: a Short Introduction
28-29 X 2016 Rome
Italy
Pontifical Academy of Social Sciences
Inclusive Solidarity and Integration of Marginalized People Building a Culture of Inclusive Solidarity
19-20 IX 2016 University of Warsaw The Relational Turn in Sociology. Implications for the Study of Society, Culture and Persons
Organizer
The Place of Culture in Relational Sociology
14 III 2016 Poznań Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego; Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
(Jubileusz 50-lecia)
Wartości społeczne a problem granic etycznej neutralności w socjologii
28 I 2016 Lublin
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla Socjologów Refleksyjny podmiot w świecie społecznym. O paradygmacie i założeniach socjologii interpretacyjnej
17-18 IX 2015 Bologna Italy Ricerca sociologica, etica e intervento sociale: le prospettive della sociologia relazionale Through Social Values to the Reinterpretation of Sociology’s Ethical Neutrality
25-26 IX 2014 Warsaw Life-World, Intersubiectivity and Culture. Contemporary Dilemmas

Organizer
Symbolic Transformations: State Symbolism and the Fall of Communism in Poland
27 VIII 2014 Tallin University

Estonia
Cultural Patterns and Life Stories The Myth of the Cultural Community in International Relations
17 X 2012 Wrocław, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Norbert Elias Lecture Series Kryzys czy płynność kultury? O teorii cywilizacji Floriana Znanieckiego

[Crisis or Fluidity of Culture? On Florian Znaniecki’s Theory of Civilization]
12 IV 2012 Warsaw Dangerous Liaisons. Theology, Social Science and Modernity Organizer, Centre for Thought of John Paul II and Institute of Sociology, University of Warsaw Between Rejection of Religion and World-Saving. Itineraries of Sociology and Post-Secular Social Theory
9-20 VI 2011WarsawKultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości [Culture as Memory. Posttraditional Meaning of the Past] Organizer, E. Hałas, Institute of Sociology, University of WarsawPrzeszłość i przyszła teraźniejszość: refleksyjna pamięć kulturowa [Past and Future Prezent: Reflexive Cultural Memory]
21 III 2011WarsawConference of the Komitet Naukoznawstwa [The Science of Science Committee] Polish Academy of Sciences: O etosie uczonego [On the Scholar’s Ethos] (konferencja dedykowana pamięci prof. Janusza Goćkowskiego) Refleksyjność jako zasada i problem teorii społecznej [Reflexivity as the Principle and the Problem of Social Theory]
28-30 X 2010Tartu, EstoniaTime in Culture: Mediation and Representation Conference at the Center of Excellence in Cultural Theory Semiotics of History. Implications of George H. Mead’s Theory of Time
6-7 XI 2009Oslo, NorwayRed Letter Days in Transition. Calendric Public Rituals and the Articulation of Identities. Central Europe and the Balcans 1985 to Present Conference organized by the Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo The Symbolic Making of the Polish Nation State and Post-Communist Transformation
2-5 IX 2009Lisbon, Portugal9th Conference of the European Sociological Association: European Society or European Societies? (session, Sociology of Culture Research Network)Cultural Sources of Subjectivity
9 XII 2008WarsawRafael Lemkin Crusader. Pamięci Rafała Lemkina w 60. rocznicę przyjęcia Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa [Rafael Lemkin Crusader. In Memoriam on 60th Anniversary of the Adoption by United Nations of the Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide] Organizer, Wydział Prawa, Uniwersytet WarszawskiPamięć podzielana i pamięć podzielona. Symbolizacja i neutralizacja traumy. [Shared and Divided Memory. Symbolization and Neutralization of Trauma]
8-15 XII 2008WarsawElity, pamięć, historia Akademia Artes LiberalesModerator sesji: Muzeum jako miejskie miejsce pamięci. Jakich muzeów potrzebujemy?
20-21 XI 2008WarsawVictor W. Turner – prekursor antropologii widowisk Organizer, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet WarszawskiSpołeczna rzeczywistość dramatu [Social Reality of Drama]
19 VI 2008WarsawRzeczywistość kulturowa: poznanie i działanie [Cultural Realisty: Cognition and Action] Organizer, Komitet Naukoznawstwa, Polska Akademia NaukSocjologia kulturowa: tradycja i nowe perspektywy [Cultural Sociology: Tradition and New Perspective]
9 IV 2008WarsawSocjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności [Florian Znaniecki’s Humanistic Sociology. Message for the Future] Organizer, Komitet Socjologii, Polska Akademia NaukKulturowe źródła podmiotowości [Cultural Sources of Subiectivity]
31 V - 2 VI 2007Nancy FranceTransatlantic Voyages and Sociology. The Migration and Development of Ideas Organizer, University of Nancy - France From the Methodological Note to the Method of Sociology. Florian Zna­niecki's Role in the Methodological Debates in the Interwar Period
22-23 IX 2005WarsawConference of the Institute of Sociology of the University of Warsaw Instytutu Socjologii UW and IFiS Polish Academy of Sciences, “Solidarność”: wydarzenie - konsekwencje – pamięć [Solidarity: Event – Consequences - Memory]Symboliczna konstrukcja "Solidarności": Konflikt interpretacji i polityka pamięci [Symbolic Construction of „Solidarity”: Conflict of Interpretations and Politic of Memory]
9-12 IX 2005ToruńSeventh Conference of the European Sociological Association (session Social Theory Research Network)What New Rule of Sociological Metod. On the Multiplicity of Interpretative Sociologies
13-14 VIII 2005Philadelphia USAAnnual Meeting of the Society for the Study of Social Problems Annual Meeting of the Society for the Study of Social Problems (Presidential Panel)Issues of Social Memory and Their Challenges in the Global Age
30 VI - 3 VII 2005Rome Italy Pontifical Lateran University3rd European Symposium of University The Labour in Europe (Session Intellectual Work)Old and New Challenges for the Autonomy of Social Science
21-22 April 2005University of Illinois at Urbana-Champaign USAThe Znaniecki Conference(Keynote Speaker) Culture and Power: Possibilities and Responsibilities for the World Society
15-18 IX 2004PoznańXII Ogólnopolski Zjazd SocjologicznyKlasyczna socjologia kulturowa. Nowe odczytanie spuścizny Floriana Znanieckiego
15-18 IX 2004PoznańXII Ogólnopolski Zjazd SocjologicznyJaźń jako interakcja symboliczna a konstrukcjonistyczne koncepcje człowieka późnej nowoczesności
24-27 VII 2004Rome Italy Pontifical Lateran UniversityEuropean Symposium of University Professors: Family in Europe: Foundation - Experiences - PerspectivesMarital and Family Relations as Symbolic Interactions
20-22 V 2004Marienthal n. Vienna AustriaConference of the Research Committee on the History of Sociology (International Sociological Association)Florian Znaniecki and the Cultural Turn in Sociology
23-27 IX 2003 Murcia Spain 6th Conference of the European Sociological Association "Ageing Societies, New Sociology"Social Symbolism - Forms and Functions. A Pragmatist Perspective
28-29 V 2003 Warsaw Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po 14 latach transformacji organized by the Institute of Sociology, University of WarsawPolityka symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmiany nazw ulic po komunizmie
28-29 III 2003 Jachranka Near Warsaw Conference of the Foundation of Polish Science (Master Program) Symbolizacja, zachowanie zbiorowe i zmiana społeczna
2002 6th ESA Congress Murcia (Spain – 2003)Member of the Organizing Committee
14 XII 2001OlsztynKonferencja Florian Znaniecki - filozof i socjologRóżnice kulturowe a konflikty międzygrupowe
5 XII 2001KrakówConference Komitet Naukoznawstwa Polish Academy of Sciences Tradycja w nauce polskiej;Tradycja w socjologii.
11-16 VII 2001Kraków35th World Congress of the International Institute of Sociology The Moral Fabric in Contemporary SocietiesEthical Dilemmas of "Verstehen” in Sociology. Theodore Abel’s Encounter with Nazism
2000/2001Helsinki FinlandMember of the Organizing Committee, Executive Council of the European Sociological Association – 5th ESA Congress
28 VIII - 3 IX 2001Helsinki Finland5th Conference of the European Sociological Association, organizer and chair, session on Social Theory, Culture and Identity.
28 VIII - 3 IX 2001Helsinki Finland5th Conference of the European Sociological Association, session Social Theory Research Network ESAPierre Bourdieu’s Concept of Politics of Symbolization and Symbolic Interactionism
28 VIII - 3 IX 2001Helsinki Finland5th Conference of the European Sociological Association – presentation at the session “Meet the Author” – discussant of the bookdyskusja wokół książki T. Abel, The Columbia Circle of Scholars. Selection from the Journal (1930-1957), Edited and Introduced by Elżbieta Hałas, Frankfurt am Main 2001, Peter Lang Verlag.
20-23 IX 2000 Rzeszów XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego Symbole publiczne a tożsamość polska. Zmiana i niejednoznacz­ność w kalendarzu świąt państwowych III Rzeczpospolitej
18-21 VI 2000 Kazimierz near Lublin Organizer of the international conference: Symbols, Power and Politics, Institute of Sociology, Catholic University of LublinSymbolic Politics of Public Time and Collective Memory. The Polish Case
1-4 VI 2000 Toruń Konferencja międzynarodowa Research Committee on the History of the Sociology (International Sociological Aassociation) Sociology and Sociologists from the Autobiographical Perspective
12 IV 2000 Lublin Ogólnopolska conference organized Katedrę Socjologii KUL i Towarzystwo Naukowe KUL pt. Wiedza i społeczeństwo. Kierowanie zmianami społecznymi Organizer of the Conference
15-16 X 1999 Serock near WarsawConference Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: Lepsze w nauce Jakość nauki a jej umasowienie
18 IX 1999 Warszawa Conference Polish Sociological Association: Żywotność marksizmu. Na żywotność marksizmu spojrzenie przypadkowe
18-21 VIII 1999Amsterdam, Holland Conference European Sociological Association Constructing the Identity of the Nation-State in Poland. Symbolic Conflict over the Preamble of the Constitution.
17-22 VI 1999 Magdeburg, Germany Session: Social Worlds and Collective Symbol; Conference: Anselm Strauss as Theoretician. The Impact of his Thinking on German and European Social Sciences Social Labour of Symbols. The Collective Action Approach
V 1999 - X 2000 Lublin Lecture series in Towarzystwo Naukowe KUL: Europa: zbliżenia, kontrowersje, perspektywy Lecture Series Organizer
20 IV 1999 Lublin Ogólnopolska konferencja, zorganizowana przez Katedrę Socjologii KUL i Towarzystwo Naukowe KUL pt. Wiedza i społeczeństwo. Rozumienie zmian społecznych Zmiany społeczne: dylematy teoretyczne i praktyczne
22-24 IX 1998Dąbrowica near LublinInternational symposium Florian Znaniecki's Sociological Theory and the Challenges of the 21st Century (organizer); Chair of Sociology, Catholic University of LublinAffective Society: Sentiments and Symbolic Interactions.
5-6 III 1998LublinConference: Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Organizez Chair of Sociology, Catholic University of Lublin Socjologia a etyka społeczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1998)
5-7 XII 1997Kraków- -PrzegorzałySpołeczne i kulturowe przemiany społeczeństw poskomunistycznych, Jagiellonian UniversityTransformacja w wyobraźni zbiorowej
22-25 IX 1997X Meeting of the Polish Sociological Association (X Ogólnopolski Zjazd Socjolo­giczny: Śląsk, Polska, Europa).W kierunku socjologii procesów symbolicznych.
29 X 1996Vienna AustriaInstitut für die Wissenschaften vom MenschenSymbolization and Collective Action
15-18 V 1996Amsterdam HollandConference of the Research Committee on the History of Sociology ISA; organizer and chair of the session: Columbia Circle of Scholars 1929-1950;Robert Morrison MacIver and the Columbia School Prospect of Culturalistic Sociology 1929-1950
6-8 XII 1995Dąbrowica near LublinPolish-Austrian Conference: Rodzina twórcą i nośnikiem kultury dnia codziennego i świątecznegoIntimate Values of the Home
5-7 XII 1995LublinInternational Conference: Identity, Difference, Tolerance and the Culture of Peace (Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju) Organizer Instytut Europy Środkowo-WschodniejCultural Contradictions of Collective Identities and Group Conflicts
9-10 XI 1995ToruńW służbie społeczeństwa czy władzy? Socjologia polska w latach 1944-1989 Nicolas Copernicus University in ToruńSocjologia a etyka społeczna w KUL (1944-1956)
VII 1995Trieste ItalyDialogue Between Cultures and Changes in Europe and in the Word; Conference of the International Institute of SociologyDialogical Versus Hegemoniac Models of Interaction Between National Culture Societies
23-25 XI 1994GdańskSocjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka Conference organized by Gdańskie Towarzystwo NaukoweWychowanie do demokracji w ujęciu Floriana Znanieckiego
27-30 VI 1994LublinOgólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Konwersja kolektywna. Wspólnotowy wzorzec osobowy
6-9 VI 1994LublinThe Family in a Changing Society International conference organized by Katedrę Socjologii Rodziny i Wychowania KUL Marriage and Cultural Models of Love
21-22 XII 1993Stawisko near WarsawSymposium of the Antropology Section of the Polish Sociological AssociationZróżnicowanie kultury katolickiej w Polsce. Wspólnoty konwersji
28-30 IX 1993Stawisko near WarszawKomunikacja międzykulturowa, Conference organized by Zakład Socjologii Kultury UWJęzyk polski w zdominowanym systemie komunikacji kultur
II 1993Center for the Social Sciences,
Columbia University,
New York
Workshop on Times in Social ActionTemporality and Understanding. Browsing Through Past Ideas
X 1991KatowiceSzkoła chicagowska w socjologii. Tradycja myśli społecznej i wymogi współczesnej socjologii; conference organized by Instytute of Sociology, Silesian UniversityIdea demokracji w pismach G. H. Meada i H. Blumera
X 1990Trento ItalySympozjum na temat: The Young People of Eastern and Western Europe: Values, Ideologies and Prospects; University of TrentoYoung Catholic Fundamentalists in Poland: Identities and Commitments
X 1990Trento ItalySympozjum na temat: Il contributo di Florian Znaniecki alla teoria sociologica; University of TrentoSocial Values as the Object-Matter of Florian Znaniecki's Culturalistic Sociology
V 1988Chicago USAAnnual Stone Symposium of the Society for the Study of Symbolic InteractionChallenges for Symbolic Interactionism, komentarz do "Studying Religion in the Eighties" by Mary Jo Netz
III 1988Minneapolis, Minn. USA Midwest Sociological Society 52 Annual Meeting - Sociology and the Sociological ImaginationSymbolic Interactionism as a Humanistic Sociology
IV 1987Bielefeld Germanysympozjum Florian Znaniecki and the Problem of an Interactional Foundation of System Analysis and Research in Migration; University of BielefeldAction as Dynamic System of Experiences and Values
IX 1986Linz Austria9 Polnisch-Oesterreichisches Sociologen Symposion: Soziale Ungleichheit: ein SystemvergleichSociale Ungleichheiten und gesellschaftliche Produktion der Wirklichkeit
XII 1985PoznańThe Biographical Method in Sociology; University of PozenBiography and the Orientation of Symbolic Interactionism
IX 1984Kremsmünster Austria7 Polnisch-Oesterreichisches Sociologen Symposion: Offentlichkeit versus PrivatheitNegotiation der sozialen Identität: Person zwischen Privatheit und Offentlichkeit nach dem Symbolischen Interaktionismus
V 1983LublinIntegration Processes in Contemporary Society; 6 Polnisch-Oesterreichisches Sociologen SymposionFlorian Znaniecki's Interactional Conception of Integration
XII 1982PoznańFlorian Znaniecki Symposium on the Centenary of His Birth; University of PozenFlorian Znaniecki: an Unrecognized Forerunner of Symbolic Interactionism
IX 1981Linz Austria5 Polnisch-Österreichisches Sociologen SymposionTwo Models of Interaction and Two Sociological Models of Culture