okladka

E. Hałas, Symbole w interakcji
Warszawa 2001, Oficyna Naukowa

SPIS TREŚCI
Przedmowa9
SYMBOLE W TEORII SOCJOLOGICZNEJ
W kierunku socjologii procesów symbolicznych
1. Symbolizm osią syntezy; 2. Korekta przeracjonalizowanej koncepcji społe­czeń­stwa; 3. Poza autystyczną teorię symbolu; 4. Symbolizm w działaniu zbiorowym
15
Interakcjonizm symboliczny wobec problemu homo aestimans
1. Homo reciprocus; 2. Homo symbolicus; 3. Homo faber; 4. Problem homo aesti­mans; 5. Aksjologiczny wymiar znaków i symboli
38
Konstruowanie wartości społecznych. Kulturalistyczna koncepcja Floriana Znanieckiego
1. Realność kultury; 2. Rzeczywistość konkretna; 3. Rzeczy i wartości; 4. Oso­bo­wość kulturowa; 5. Kulturowe podstawy komunikacji i współpracy; 6. Wartości spo­łeczne
55
Afektywne społeczeństwo: sentymenty i interakcje symboliczne
1. Rozbieżność wartości i problem porozumienia; 2. Relatywna racjonalność dzia­łań społecznych; 3. Emocje jako zjawisko społeczne i symboliczne; 4. Doniosłość kulturalistycznego podejścia do sentymentów społecznych
77
Krąg socjologów w Columbia University (1929-1950) a interakcjonizm symboliczny
1. Zapomniany rozdział socjologii międzywojnia; 2. Rywalizacja pomiędzy szkołą chicagowską i Columbią; 3. MacIvera program socjologii humanis­tycznej; 4. Deba­ta metodologiczna
110
Temporalność i rozumienie zjawisk społecznych. Koncepcje Roberta M. MacIvera
1. Czas i społeczeństwo; 2. Rozwinięcie Verstehen: jakość czasu społecznego; 3. Odmia­ny temporalności: wydarzenia, procesy i trwanie obiektów; 4. Temporalność działania
139
Działanie symbolu. Założenia teorii Pierre’a Bourdieu
1. Poststrukturalistyczna teoria języka; 2. Władza symboliczna
155
Polityka symbolizacji w ujęciu Pierre’a Bourdieu a interakcjonizm symboliczny
1. Zadania interpretacyjne; 2. Konstrukcje pojęciowe; 3. Społeczny system symbo­liczny; 4. Polityka praktyk symbolicznych; 5. Rytuały instytucjonalne
165
SYMBOLE I CYWILIZACJA
Proces cywilizacyjny w poglądach Floriana Znanieckiego
1. Badanie cywilizacji; 2. Trwanie i rozwój kultury; 3. Społeczne zjednoczenie ludzi; 4. Społeczna integracja kultury; 5. Uniwersalizacja procesu cywilizacyjnego
197
Intymne wartości domu
1. Intymność w życiu codziennym; 2. Rodzina jako intymna całość; 3. Doś­wiad­czenie domu; 4. Intymne stosunki w rodzinie
211
Małżeństwo a kulturowe modele miłości
1. Racjonalność i irracjonalność stosunków społecznych; 2. Relacja małżeńska a relacja miłości; 3. Rozszerzenie ideału miłości erotycznej na małżeństwo i jego zagrożenia
221
Thomas S. Eliot o etosie chrześcijańskim w społeczeństwie ponowoczesnym
1. Wpływ chrześcijańskiej socjologii; 2. Kultura a religia; 3. Krytyka liberalnej demokracji; 4. Idea społeczeństwa chrześcijańskiego
231
SYMBOLE I DEMOKRACJA
Interakcjonizm symboliczny a idea demokracji
1. Ruch reformy społecznej; 2. Trzy znaczenia "demokracji” według G.H. Meada; 3. Reforma społeczna i demokracja; 4. Obywatelska socjologia Herberta Blumera
249
Wychowanie do demokracji w ujęciu Floriana Znanieckiego
1. Współpracująca grupa podstawą demokracji; 2. Krytyka finalistycznej organizacji społecznej; 3. Nowa edukacja dla demokracji
260
Tożsamość kulturowa a konflikty międzygrupowe
1. Tożsamość i różnica kulturowa; 2. Opozycja międzygrupowa; 3. Fazy wrogiego antagonizmu
281
Dialog jako model interakcji różnych kultur narodowych
1. Naród jako wspólnota kulturowa; 2. Ważność kultur narodowych w świecie ponowoczesnym; 3. Problem koordynacji oddziaływań między narodami; 4. Dialog jako model interakcji narodów
292
Pomniejszy język polski w Europie
1. Niedoistnienie europejskie polskiej kultury; 2. Le canal d’Ingarden; 3. Widzenie Eliota
304
Transformacja w wyobraźni zbiorowej
1. Transformacja symboliczna; 2. Etyka dyskursu publicznego; 3. Anestezja symbolu; 4. Amnezja po anestezji; 5. Kres transformacji - liberalna demokracja
316
Bibliografia337
Indeks osób365
Nota bibliograficzna374
Contents378