okladka

Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń.
Wydanie nowe

Przedmowa do wydania nowego 9
Wstęp 13
Rozdział 1. Perspektywa interakcjonizmu symbolicznego 19
§ 1. Semiotyczny wymiar faktu społecznego 19
1. Klasyczne opracowania semiotycznego wymiaru faktu społecznego 22
2. Problematyka znaczenia w socjologii konwencjonalnej 26
3. Paradygmat interpretacyjny w socjologii 29
§ 2. Interakcjonizm symboliczny jako wersja paradygmatu interpretacyjnego 31
1. Trudności całościowej ekspozycji 31
2. Podstawy jedności perspektywy interakcjonistycznej 42
a) Oddziaływanie filozofii pragmatyzmu 44
b) Oddziaływanie socjologii formalnej 50
3. Ramy teoretyczne interakcjonizmu symbolicznego 55
Rozdział 2. Symboliczno-interakcyjna koncepcja znaczenia 69
§ 1. Koncepcja znaczenia w filozofii pragmatyzmu 70
§ 2. Koncepcja znaczenia w interakcjonizmie symbolicznym 81
1. Interpretacja znaczeń: koncepcja Herberta Blumera 81
2. Trzy aspekty znaczeń społecznych 89
3. „Współczynnik humanistyczny” a interakcjonistyczna koncepcja znaczenia 93
§ 3. Sytuacyjność i kontekstowość znaczeń 98
Rozdział 3. Interpretowanie znaczeń w interakcji symbolicznej 110
§ 1. Dwa modele interakcji: normatywny i interpretacyjny 110
§ 2. Koncepcja interakcji symbolicznej 118
§ 3. Interakcja symboliczna jako podstawa działań połączonych i zbiorowych 131
Rozdział 4. Definicja sytuacji jako kontekst znaczeń 139
§ 1. Analiza sytuacyjna 139
1. Zaniedbany czynnik sytuacyjny 139
2. Rozwój koncepcji definicji sytuacji 145
3. Określenie definicji sytuacji 153
§ 2. Eksploracja koncepcji związanych z definiowaniem sytuacji 161
1. Poznawczy wymiar definiowania sytuacji 162
a) Zasoby wiedzy potocznej jako podstawa definiowania sytuacji 162
b) Procesy interpretacji w interakcji 170
2. Komunikacyjny wymiar definiowania sytuacji 188
a) Koncepcja rozmowy o motywach 189
b) Rodzaje rozmowy o motywach 199
3. Dramaturgiczny wymiar definiowania sytuacji 207
a) Konstruowanie sytuacji w procesie definiowania 210
b) Negocjowanie społecznej definicji sytuacji 218
Rodział 5. Znaczenia odnoszące się do uczestników interakcji 223
§ 1. Symboliczno-interakcyjna koncepcja roli 223
1. Krytyka strukturalnej teorii ról 223
2. Proces przyjmowania roli 223
3. Interakcyjne przeformułowanie pojęcia roli 245
§ 2. Osoba i biografia 263
1. Tożsamość społeczna i konstruowanie biografii 250
2. Hierarchie tożsamości 263
3. Koncepcja siebie i obraz siebie 250
4. Scalenie roli i osoby 280
§ 3. Trzy wymiary interakcji ról 288
Zakończenie 298
Symbolic Interactionism. The Social Context of Meanings. Summary 302
Bibliografia 311
Indeks nazwisk 333