okladka

Europa. Zbliżenia, kontrowersje, perspektywy, E. Hałas (red.)
Lublin 2002, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

SPIS TREŚCI
Przedmowa (Elżbieta Hałas)5
Zbigniew Hołda
Ochrona praw człowieka w instytucjach Rady Europy
9
Karol Karski
Kościoły a jedność Europy
29
Andrzej Paczkowskj
Co dzieje się z przeszłością? Parę uwag w sprawie rozliczeń w Polsce (z Czechami i Węgrami w tle)
45
Lucjan Suchanek
Trzy obrazy współczesnej Rosji: A. Sołżenicyn, A. Zinowiew, E. Limonow
69
Jerzy J. Smolicz
Europejska idea państwa-narodu w perspektywie azjatyckiej
91
Zbigniew Bokszański
Polska i Polacy w opiniach młodych Europejczyków
119
Indeks nazwisk137
Informacja o Autorach141

CONTENTS
Preface (Elżbieta Hałas)5
Zbigniew Hołda
The Protection of Human Rights in the Institutions of the Council of Europe
9
Karol Karski
Churches and the Unity of Europe
29
Andrzej Paczkowskj
What is Happening to the Past? Some Remarks on the Issue of Settling Accounts in Poland (with Czech and Hungary in the Background)
45
Lucjan Suchanek
Three Images of Contemporary Russia: A. Sołżenicyn, A. Zinowiew, E. Limonow
69
Jerzy J. Smolicz
European Idea of the Nation-State in the Asian Perspective
91
Zbigniew Bokszański
Poland and Poles in Opinions of Young Europeans
119
Index137
Contributors141